หน้าแรก

  • “น้องต็อด” นายชาตรี กรวัชรธาดา ผู้พิการครึ่งท่อนสู้ชีวิต เกี่ยวกับการฝึกงานที่จังหวัดเชียงใหม่

  • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

  • การให้บริการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ