Category Archives: ข่าวกิจกรรม

พมจ.นครนายก จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผู้สูงอายุ องค์การสวัสดิการสังคม และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครนายก

พมจ.นครนายก เข้าร่วมนิทรรศการ “บทบาทไทยในการเป็นประธานอาเซียน ปี 2561”

พมจ.นครนายก ร่วมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การจัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งและขอทานจังหวัดนครนายก

พมจ.นครนายกเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตจังหวัดนครนายก