ดัชนีรวมมาตรา 7

ดัชนีรวมมาตรา 7

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

1

2

มาตรา 7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

2

3

มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงาน ของรัฐ

3

4

มาตรา 7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับคำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

1,2,3

4

5

มาตรา 7 (5)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

   (ไม่มี)

5