ดัชนีรวมมาตรา 9

ดัชนีรวมมาตรา 9

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล๊อก

แฟ้มที่

1

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่

มีผลโดยตรงต่อเอกชน  รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

6

2

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้า

ข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

ตามมาตรา 7 (4)

7

3

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ของปีที่กำลังดำเนินการ

8,9

4

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

4,5

10

5

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง

ตามมาตรา 7 วรรคสอง

11

6

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

12

7

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

13

8

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด

14