ดัชนีรายมาตรา 7

มาตรา 7 (1)  โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

โครงสร้างสำนักงาน

1

1

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

มาตรา 7 (2)  สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

อำนาจหน้าที่

1

2

2

วิธีการดำเนินงาน

1

2

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

มาตรา 7 (3)  สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร หรือคำแนะนำในการติดต่อหน่วยงาน ของรัฐ

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

ที่ตั้ง

1

3

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

มาตรา 7 (4)  กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบาย หรือการตีความ

ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

กฎหมายเด็กและเยาวชน

1

พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546

5,6,7

2

พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. 2522

5,6,7

3

 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ  พ.ศ. 2550

5,6,7

กฎหมายสตรีและสถาบันครอบครัว

1

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550

5,6,7

2

พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ. 2551

5,6,7

กลุ่มกฎหมายการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

1

พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550

5,6,7

กฎหมายผู้สูงอายุ

1

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

5,6,7

กฎหมายพัฒนาชุมชนและสังคม

1

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511และแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

5,6,7

2

พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ. 2537และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

5,6,7

กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการค้าประเวณีและควบคุมการขอทาน

1

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551

5,6,7

2

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ. 2539

5,6,7

3

พระราชบัญญัติควบคุมการขอทานพุทธศักราช 2485

5,6,7

พ.ร.บ.วิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1

พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556

1

4

 ————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

มาตรา 7 (5)  ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

  ไม่มี  1  5