ดัชรีรายมาตรา 9

มาตรา 9 (1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 

รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

อนุมัติให้จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1

6

2

อนุมัติให้จ้างเหมาปรับปรุงและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

1

6

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ ในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา ๗ (๔)

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

นโยบายกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

1

7

2

ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ.2555 – 2559 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2557)

1

7

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

แผนการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2                         (พ.ศ. 2555-2559)

2

8

2

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560)

2

8

3

แผนยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1                           (พ.ศ. 2558-2560) 

2

8

4

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสตรีจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1               (พ.ศ. 2558-2560)

2

8

5

แผนยุทธศาสตร์พัฒนาเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 1       (พ.ศ. 2558-2560)

2

8

6

แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดนครนายก ฉบับที่ 2               พ.ศ. 2555-2559 (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1) 2 8

7

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 2 8

8

ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2556-2566 2 9

9

แผนยุทธศาสตร์สวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่สอง พ.ศ. 2555-2559 2 9

10

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2557 2 9

11

แผนปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2557 2 9

12

แผนปฏิบัติการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ปีงบประมาณ 2558 2 9

13

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 2 9

14

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 2 9

15

สรุปการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจำเดือน ตุลาคม 2557         ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 2 9

16

แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

2

9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

1

คู่มือการให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ

8

10

2

คู่มือการวินิจฉัยการกระทำในลักษณะที่เป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

8

3

การตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

8

4

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการผู้ช่วยคนพิการ

8

5

คู่มือการขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการ

8

6

คู่มือแนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการ

8

7

คู่มือการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

8

8

คู่มือการปฏิบัติงานด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

8

9

คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม        (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553

8

10

คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนคุ้มครองเด็ก

8

11

คู่มือการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก โครงการ “การจัดการความรู้ อาคาร สถานที่ ที่เป็นมิตรสำหรับผู้สูงอายุ

8

12

คู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

8

13

คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวน และผู้ประนีประนอม

8

14

คู่มือกฎหมายการปฏิบัติงานเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

8

15

คู่มือแนวทางในการจัดการปัญหาความรุนแรงต่อผู้สูงอายุ

8

16

คู่มือการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์

8

17

คู่มือการจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน

8

18

คู่มือการปฏิบัติงาน OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

8

19

คู่มืออาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ช่วยเหลือคนพิการ (อพมก.)

8

20

คู่มือการคุ้มครองชีวิตผู้สูงอายุ (และทุกคน) ล่วงหน้า ในสถานการณ์ที่มีภัยพิบัติ

8

21

คู่มือคนพิการ

8

22

คู่มือสิทธิผู้สูงอายุ ตาม2พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546

8

23

คู่มือที่สืบเนื่องมาจาก พ.ร.บ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558

9

24

คู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล

9

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา 7 วรรคสอง

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

 

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน

ในการจัดทำบริการสาธารณะ

ลำดับที่

แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก

แฟ้มที่

สัญญาอื่นๆ
ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

1

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำงานผู้ช่วยปฏิบัติงานการเงินและบัญชี

2

12

2

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

2

12

3

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการทำงานเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

2

12

4

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการนิติกร

2

12

5

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสุวรรณ์ สำราญจิตร์)

2

12

6

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายประยูร แก้วมณีคง)

2

12

7

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ (นายสังเกต พตุรินทร์)

2

12

8

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาด

2

12

9

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการสร้างพลังเยาวชนไทยร่วมใจพัฒนาชาติ

2

12

10

ข้อตกลงจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวจังหวัดนครนายก

2

12

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง/ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ปี 2557

1

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 1/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2556

2

12

2

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ นย0005/4297 วันที่ 24 ตุลาคม 2556

2

12

3

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 3/2557 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

2

12

4

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 4/2557 วันที่ 2 ธันวาคม 2556

2

12

5

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 5/2557 วันที่ 6 ธันวาคม 2557

2

12

6

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 7/2557 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557

2

12

7

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ นย0005/833 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557

2

12

8

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 12/2557 วันที่ 3 มีนาคม 2557

2

12

9

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 13/2557 วันที่ 17 มีนาคม 2557

2

12

10

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 15/2557 วันที่ 1 เมษายน 2557

2

12

11

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 17/2557 วันที่ 1 เมษายน 2557

2

12

12

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 18/2557 วันที่ 18 เมษายน 2557

2

12

13

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 19/2557 วันที่ 22 เมษายน 2557

2

12

14

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 21/2557 วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

2

12

15

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 22/2557 วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

2

12

16

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 23/2557 วันที่ 19 พฤษภาคม 2557

2

12

17

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 25/2557 วันที่ 2 มิถุนายน 2557

2

12

18

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 26/2557 วันที่ 16 มิถุนายน 2557

2

12

19

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 28/2557 วันที่ 23 มิถุนายน 2557

2

12

20

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 30/2557 วันที่ 1 กรกฎาคม 2557

2

12

21

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 31/2557 วันที่ 15 กรกฎาคม 2557

2

12

22

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 32/2557 วันที่ 17 กรกฎาคม 2557

2

12

23

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 34/2557 วันที่ 1 สิงหาคม 2557

2

12

24

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 38/2557 วันที่ 13 สิงหาคม 2557

2

12

25

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 44/2557 วันที่ 1 กันยายน 2557

2

12

26

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 49/2557 วันที่ 5 กันยายน 2557

2

12

27

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 52/2557 วันที่ 9 กันยายน 2557

2

12

28

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ นย 0005/4296 วันที่ 16 กันยายน 2557

2

12

29

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 57/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557

2

12

30

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 58/2557 วันที่ 18 กันยายน 2557

2

12

31

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ นย 0005/4362 วันที่ 18 กันยายน 2557

2

12

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ปี 2558
1 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 1/2557 วันที่ 1 ตุลาคม 2557 2 12
2 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 2/2557 วันที่ 24 ตุลาคม 2557  2 12
3 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 4/2558 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 2 12
4 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 5/2558 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2557 2 12
5 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 7/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 2 12
6 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 8/2558 วันที่ 1 ธันวาคม 2557 2 12
7 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 10/2558 วันที่ 4 ธันวาคม 2557 2 12
8 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 12/2558 วันที่ 8 ธันวาคม 2557 2 12
9 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 14/2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 2 12
10 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 15/2558 วันที่ 15 ธันวาคม 2557 2 12
11 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 18/2558 วันที่ 5 มกราคม 2558 2 12
12 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 19/2558 วันที่ 12 มกราคม 2558 2 12
13 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 20/2558 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 2 12
14 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 21/2558 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 2 12
15 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 22/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 2 12
16 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 23/2558 วันที่ 17 มีนาคม 2558 2 12
17 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 23/2558 วันที่ 18 มีนาคม 2558 2 12
18 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 24/2558 วันที่ 2 มีนาคม 2558 2 12
19 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 27/2558 วันที่ 1 เมษายน 2558 2 12
20 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 27/2558 วันที่ 1 พฤษภาคม 2558 2 12
21 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 28/2558 วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 2 12
22 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 30/2558 วันที่ 2 มิถุนายน 2558 2 12
23 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 31/2558 วันที่ 11 มิถุนายน 2558 2 12
24 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 32/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 2 12
25 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 33/2558 วันที่ 18 มิถุนายน 2558 2 12
26 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 35/2558 วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 2 12
27 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 36/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 2 12
28 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 37/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 2 12
29 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 39/2558 วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 2 12
30 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 40/2558 นที่ 22 กรกฎาคม 2558 2 12
31 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 41/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 2 12
32 ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง เลขที่ 42/2558 วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 2 12

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

มาตรา 9 (7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก แฟ้มที่
มติคณะรัฐมนตรี
1 มติคณะรัฐมนตรี 27 มกราคม 2556

 • เรื่องแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี 2556
2 13
2 มติคณะรัฐมนตรี 19 มีนาคม 2556

 • เรื่องแต่งตั้งรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย
 • เรื่องการเงินเพื่อใช้ในกิจการสำนักงานธนานุเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 700 ล้านบาท
 • รายงานสถานการณ์และการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี พ.ศ. 2555
2 13
3 มติคณะรัฐมนตรี 10 มิถุนายน 2556

 • เรื่องร่างพระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. …
2 13
4 มติคณะรัฐมนตรี 28 ตุลาคม 2557

 • เรื่องที่ 17 (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยและกัมพูชาว่าด้วยการขจัดการค้าเด็กและหญิงและการช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์
2 13
5 มติคณะรัฐมนตรี 25 พฤศจิกายน 2557          –    เรื่องที่ 12 ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการกำหนดหน่วยงานผู้มีอำนาจหน้าที่ รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 (ฉบับที่…) พ.ศ. …     –    เรื่องที่ 13 ร่างพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. …     –    เรื่องที่ 17 การเสนอเรื่องจากมติการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 2 13
6 มติคณะรัฐมนตรี 2 ธันวาคม 2557           –    เรื่องที่ 3 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 (ฉบับที่…) พ.ศ. …           –    เรื่องที่ 29 การแต่งตั้งผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์และผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ 2 13
7 มติคณะรัฐมนตรี 23 ธันวาคม 2557

 • เรื่องที่ 17 โครงการ 20 ของขวัญ พม. มอบสู่ประชาชน
2 13
8 มติคณะรัฐมนตรี 13 มกราคม 2558

 • เรื่องการบริจาคเงินเข้ากองทุนสหประชาชาติเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
2 13
9 มติคณะรัฐมนตรี 3 กุมภาพันธ์ 2558

 • เรื่องที่ 8 ร่างกฎกระทรวงกำหนดคุณสมบัตินักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ. …
2 13
10 มติคณะรัฐมนตรี 20 เมษายน 2558

 • เรื่องร่างพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. …
2 13
11 มติคณะรัฐมนตรี 28 เม.ย. 2558

 • เรื่องที่ 12 ปฏิญญาร่วมว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรีประเทศ ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงว่าด้วยการต่อต้าน         การค้ามนุษย์ ฉบับที่ 4
2 13
12 มติคณะรัฐมนตรี 26 พ.ค. 2558

 • เรื่องที่ 15 การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ตามมาตรา 4 (6) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546
2 13
13 มติคณะรัฐมนตรี 2 มิ.ย. 2558

 • เรื่องที่ 23 แต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)
2 13
มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

1

มติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  2

13

2

มติคณะกรรมการคนพิการ  2

13

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่น ตามที่คณะกรรมการกำหนด
ลำดับที่ แฟ้ม/รายละเอียดเอกสาร บล็อก แฟ้มที่
ประกาศ ประกวดราคา  สอบราคา
1 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                                                                                                                                                                                          2 14
2 สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ 2 14
แบบ สขร.1
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2557 2 14
1.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2556 2 14
1.2 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2556 2 14
1.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2556 2 14
1.4 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2557 2 14
1.5 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2557 2 14
1.6 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มีนาคม 2557 2 14
1.7 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน เมษายน 2557 2 14
1.8 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2557 2 14
1.9 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2557 2 14
1.10 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2557 2 14
1.11 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2557 2 14
1.12 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2557 2 14
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2558 2 14
2.1 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2557 2 14
2.2 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2557 2 14
2.3 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2557 2 14
2.4 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2558 2 14
2.5 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์  2558 2 14
2.6 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มีนาคม 2558 2 14
2.7 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน เมษายน 2558 2 14
2.8 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2558 2 14
2.9 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2558 2 14
2.10 ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2558 2 14
3 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปี 2557 2 14
3.1 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2556 2 14
3.2 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2557 2 14
3.3 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมพาพันธ์ 2557 2 14
3.4 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2557 2 14
3.5 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2557 2 14
3.6 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2557 2 14
3.7 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2557 2 14
3.8 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2557 2 14
3.9 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2557 2 14
3.10 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2557 2 14
4 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปี 2558 2 14
4.1 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2557 2 14
4.2 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2557 2 14
4.3 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2557 2 14
4.4 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2558 2 14
4.5 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมพาพันธ์ 2558 2 14
4.6 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2558 2 14
4.7 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน  2558 2 14
4.8 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2558 2 14
4.9 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2558 2 14
4.10 ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2558 2 14
ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง) 2 14