พมจ.นครนายกเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือจัดทำร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคุณภาพชีวิตจังหวัดนครนายก