พมจ.นครนายก จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพ และสร้างความเข้มแข็งให้ชมรมผู้สูงอายุ องค์การสวัสดิการสังคม และภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครนายก