มาตรา 7 (4) กฎ มติ

 1. พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

 2. พระราชบัญญัติการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ.2522

 3. พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550

 4. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2555

 5. พระราชบัญญัติคำนำหน้านามหญิง พ.ศ.2551

 6. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550

 7. พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553

 8. พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครอบชีพ พ.ศ.2511 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

 9. พระราชบัญญัติการเคหะแห่งชาติ พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550

 10. พระราชบัญญัติสภาองค์กรชุมชน พ.ศ.2551

 11. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551

 12. พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี พ.ศ.2539

 13. พระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ.2559

 14. พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 (ฉบับที่2)

 15. พระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ พ.ศ.2556