ประกาศจังหวัดนครนายก เรื่องการขายพัสดุครุภัณฑ์โดยวิธีทอดตลาด