สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2559
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2559 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปี 2559
1. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2559 1. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2559
2. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 2. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2559
3. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มีนาคม 2559 3. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2559
4. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน เมษายน 2559 4. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2559
5. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2559 5. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2559
6. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2559 6. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559
7. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคม 2559 7. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคม 2559
8. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2559 8. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2559
9. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2559 9. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2559
10. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2559 10. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2559
11. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2559 11. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2559
12. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2559 12. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2559