สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ – จัดจ้าง ปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ ปี 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปี 2562

1. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ตุลาคม 2561

1. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2561

2. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤศจิกายน 2561

2. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน 2561

3. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน ธันวาคม 2561

3. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน ธันวาคม 2561

4. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มกราคม 2562

4. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มกราคม 2562

5. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กุมภาพันธ์ 2562

5. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2562

6. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มีนาคม 2562

6. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มีนาคม 2562

7. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน เมษายน 2562

7. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน เมษายน 2562

8. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน พฤษภาคม 2562

8. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2562

9. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน มิถุนายน 2562

9. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2562

10. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กรกฎาคมคม 2562

10. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กรกฎาคมคม 2562

11. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน สิงหาคม 2562

11. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน สิงหาคม 2562

12. ผลการดำเนินการจัดซื้อ เดือน กันยายน 2562

12. ผลการดำเนินการจัดจ้าง เดือน กันยายน 2562