ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก โทรศัพท์ 037 – 311480 โทรสาร 037 – 311480 , 037 – 311140