วิสัยทัศน์/พันธกิจ/วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์/ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม/ค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

2. สร้างเสริมเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถ และระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยเพื่อให้ประชาชนมีหลักประกันและมีความมั่นคงในชีวิต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

3. เพื่อให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง

4. เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง

5. เพื่อให้อาสาสมัคร และภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

6. เพื่อให้เกิดประชารัฐด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

7. เพื่อให้หน่วยงานผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การปฏิบัติหน้าที่ พมจ. PMQA ,การจัดสวัสดิการสังคมการควบคุมภายใน

เป้าประสงค์

1. กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงและเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ

2. นครนายกเมืองน่าอยู่

3. ภาคีเครือข่ายมีศักยภาพและเข้มแข็งเกิดประชารัฐ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

4. เป็นองค์กรที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

5. เป็นศูนย์ข้อมูลทางสังคมของจังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

1. พัฒนาระบบการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

2. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม การช่วยเหลือและคุ้มกันทางสังคม การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิกลุ่ม

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไก ภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร และภาคประชาสังคม

4. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานองค์กร

ค่านิยมองค์กร

อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข อดออม อบอุ่น