มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

  1. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  2. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  3. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  4. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  5. มาตรการป้องกันการรับสินบน
  6. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  7. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ