ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
หน้าแรก  02 06 05

u01

u02

u03

u04

75

t02

YOU02

 Untitled-1-0-1

74

[yop_poll id=”4″]

ผู้เยี่ยมชมศูนย์ข้อมูล

Website counter

 

TITLE8544

4114444

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“รัฐรู้อะไร  ประชาชนต้องรู้สิ่งนั้น”

ประชาชนทุกคนมีสิทธิได้รับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

“เพิ่มความโปร่งใส สร้างความมั่นใจ

ราชการไทย พร้อมให้ข้อมูล”

ป้าย1 copy

55555

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นายธนสุนทร สว่างสาลี พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดนครนายก นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายกเข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำนัก
งานจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

myhome

เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2558  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก
จัดอบรมการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โดย นางสาวจุฬาลักษณ์ ดีทองสุข  
ากสำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นวิทยากรให้ความรู้  ณ ห้องประชุมเขาใหญ่ ชั้น 5 
ศาลากลางจังหวัดนครนายก

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ดำเนินงานโดย กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ชั้น  1  
ศาลากลางจังหวัดนครนายก มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้มาสอบถามและค้นคว้า

วันทำการ  จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
สถานที่ตั้ง  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ชั้น 1
          ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก
           จังหวัดนครนายก 26000
เบอร์โทรศัพท์   0 3731 1480
เบอร์โทรสาร    0 3731 1140
E-mail :    nakhonnayok@m-society.go.th
Website :   nakhonnayok.m-society.go.th
จัดทำโดย     กลุ่มนโยบายและวิชาการ