มาตรา ๙ (๑) – (๘)


หน้าแรก 02 06 05

M91

ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว

kiki4มีการประกาศจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ยายพาหนะและขนส่ง ทางเว็บไซต์สำนักงาน และมีหนังสือเชิญผู้ประกอบการให้มาเสนอราคา และดำเนินการจัดซื้อตามขั้นตอน และตามระเบียบ

kiki4มีการประกาศจัดจ้างเหมาปรับปรุงและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ที่หน้าสำนักงาน แจ้งศูนย์ประกวดราคาจังหวัดนครนายก เทศบาลเมืองนครนายก อำเภอ 4 อำเภอ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้ดำเนินการจัดจ้างตามขั้นตอน และตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

M92

kiki4นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา  ตามมาตรา ๗ (๔)

M93

kiki4แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

M94

kiki4คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน

M95

kiki4 สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง ตามมาตรา๗ วรรคสอง  

     (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

M96

สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

images สัญญาสัมปทาน สัญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ

(ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)

imagesสัญญาอื่นๆ

kiki4ข้อตกลงจ้างเหมาบริการ

kiki4สัญาญาจัดซื้อจัดจ้าง/ใบสั่งซื้อ  ใบสั่งจ้าง/ข้อตกลงการจัดซื้อจัดจ้าง

M97

มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงาน ข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

imagesมติคณะรัฐมนตรี

imagesมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย

M98

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

images8.1 ประกาศ ประกวดราคา  สอบราคา

kiki4สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

kiki4สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงและจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

images8.2 แบบ สขร.1

images8.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  (ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง)